đội ngũ ktpc

TS. PHẠM ĐÌNH THƯỞNG

Tổng Giám đốc

Th.S HỒ NGỌC LINH

Phó Tổng Giám đốc

Th.S LÊ HỮU QUANG HUY

Cố vấn cấp cao

TS. NGUYỄN CHÍ TÂM

Cố vấn cấp cao

Th.S NGUYỄN TOÀN

Cố vấn cấp cao

Th.S NGUYỄN THỊ THANH HÀ

Cố vấn cấp cao

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

Chuyên gia tư vấn cấp cao

Th.S NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Cố vấn cấp cao

NGHIÊM VIỆT ANH

Chuyên gia tư vấn cấp cao

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

Chuyên gia tư vấn cấp cao

Th.S HỒ QUANG TRUNG

Cố vấn cấp cao

HOÀNG HỒNG ĐIỆP

Chuyên gia tư vấn cấp cao

LƯU HƯƠNG TRANG

Chuyên gia tư vấn cấp cao

Th.S NGUYỄN CẢNH CƯỜNG

Cố vấn cấp cao

NGUYỄN KIM THOA

Chuyên gia tư vấn cấp cao