Tư vấn nâng cao năng lực

KTPC giúp cung cấp thông tin, hướng dẫn, đào tạo, nâng cao năng lực pháp lý và tận dụng các cam kết quốc tế về thương mại và đầu tư của Việt Nam (đặc biệt là các FTA) để giúp doanh nghiệp và cơ quan quản lý thực thi đúng và hiệu quả.

Đối với doanh nghiệp:

  • Xây dựng đội ngũ chuyên gia hiểu biết chuyên sâu về các FTA, về các quy định xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng như của các nước xuất khẩu chính của Việt Nam, từ đó giúp tư vấn và hỗ trợ chủ doanh nghiệp trong quá trình hoạch định kế hoạch kinh doanh và tiếp cận thị trường của mình.
  • Đào tạo chuyên sâu cho các lãnh đạo doanh nghiệp về các cơ hội, thách thức cũng như các định hướng chiến lược tận dụng hiệu quả các FTA của Việt Nam.
  • Tư vấn xây dựng hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến các FTA và các quy định xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế, giúp cho doanh nghiệp chủ động trong mọi tình huống.
  • Cung cấp thông tin, số liệu, ấn phẩm liên quan đến FTA, xuất nhập khẩu, đầu tư cũng như các tài liệu liên quan khác giúp cho doanh nghiệp tận dụng FTA hiệu quả.

Đối với cơ quan quản lý:

  • Tư vấn xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến về hội nhập KTQT và FTA một cách hiệu quả, hướng đúng đối tượng cần tuyên truyền. 
  • Đào tạo chuyên sâu về các nội dung liên quan đến hội nhập KTQT và các FTA cho các cán bộ làm việc trong các bộ phận về hội nhập hoặc thực thi FTA. 
  • Tư vấn cách thức, phương pháp nâng cao hiệu quả thực thi các FTA của Việt Nam cho các cơ quan quản lý ở trung ương và địa phương.