Bà Nguyễn Kim Thoa có 15 năm kinh nghiệm tham gia tư vấn nhiều dự án tầm cỡ quốc gia và quốc tế như Xây dựng nội dung Cổng thông tin về các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam (FTAP), Cổng thông tin về Thương mại Việt Nam (VTIP), Cổng thông tin Cơ sở dữ liệu Thương mại Việt Nam (VNTR), Cổng thông tin Thương mại của Eswatini, Cơ chế một cửa và Cổng thông tin Thương mại của Sri Lanka.

Bà Nguyễn Kim Thoa có kinh nghiệm tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về chiến lược và việc tận dụng các FTA mà Việt Nam là thành viên.

Bà Nguyễn Kim Thoa có bằng Cử nhân Quan hệ Quốc tế và bằng Thạc sĩ Lịch sử Quốc tế.

 

TS. PHẠM ĐÌNH THƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S HỒ NGỌC LINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S LÊ HỮU QUANG HUY

CỐ VẤN CẤP CAO

TS. NGUYỄN CHÍ TÂM

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN TOÀN

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S HỒ QUANG TRUNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN CẢNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN THỊ THANH HÀ

CỐ VẤN CẤP CAO

PHÙNG THỊ LAN PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGHIÊM VIỆT ANH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

HOÀNG HỒNG ĐIỆP

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGUYỄN KIM THOA

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

TRẦN VIỆT PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

UWE KAUFMANN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO