Bà Phùng Thị Lan Phương có 16 năm làm việc tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, phụ trách WTO và hội nhập quốc tế, am hiểu hệ thống quy định của WTO và các hiệp định thương mại tự do FTA.

Bà Phùng Thị Lan Phương có kinh nghiệm tư vấn các hoạt động xuất nhập khẩu, quy định thủ tục đầu tư, cơ hội và thách thức thị trường, chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế, tư vấn đầu tư nước ngoài cho nhiều doanh nghiệp lớn ở Việt Nam.

Bà Phùng Thị Lan Phương có trình độ Thạc sĩ Thương mại quốc tế và Phát triển, Đại Học Adelaide, Australia, nghiên cứu sinh tiến sĩ về Thương mại quốc tế tại Viện Kinh doanh Australia.

 

TS. PHẠM ĐÌNH THƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S HỒ NGỌC LINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S LÊ HỮU QUANG HUY

CỐ VẤN CẤP CAO

TS. NGUYỄN CHÍ TÂM

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN TOÀN

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S HỒ QUANG TRUNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN THỊ THANH HÀ

CỐ VẤN CẤP CAO

PHÙNG THỊ LAN PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGHIÊM VIỆT ANH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

HOÀNG HỒNG ĐIỆP

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGUYỄN KIM THOA

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

TRẦN VIỆT PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

UWE KAUFMANN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO