KTPC trân trọng niềm tin của quý khách và đề cao vấn đề an ninh cũng như việc bảo mật dữ liệu quý khách cung cấp cho chúng tôi, bất kể quý khách là khách hàng của chúng tôi, cá nhân có liên quan đến khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng của KTPC, khách truy cập website, hoặc cá nhân có giao dịch với chúng tôi. Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này trình bày mục đích và cách thức chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, như được định nghĩa bên dưới, và cung cấp thông tin về quyền của chủ thể Dữ Liệu Cá Nhân.

Bằng việc gửi hoặc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách, bất kể trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba chẳng hạn như công ty của quý khách, quý khách đã đồng ý để KTPC và các bên liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, việc tuyển dụng và truyền thông của chúng tôi được sử dụng những dữ liệu đó theo các quy định trong Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này. Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này được xem là thông báo của chúng tôi cho các chủ thể dữ liệu liên quan đến các hoạt động xử lý của chúng tôi.

Với trách nhiệm phải luôn minh bạch thông tin, chúng tôi sẽ thường xuyên rà soát Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này. Chúng tôi có thể bổ sung, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản được nêu trong Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này khi cần thiết, bằng việc cập nhật bản mới lên website của chúng tôi. Việc tiếp tục tương tác với KTPC hay tiếp tục sử dụng dịch vụ của KTPC sau đó đồng nghĩa với việc quý khách chấp thuận những bổ sung, cập nhật và điều chỉnh đó.

Nếu quý khách có câu hỏi về các vấn đề liên quan tới Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân, vui lòng gửi Email cho chúng tôi theo địa chỉ Support@ktpc.com.vn.